`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nam is extremely lazy. He studies ................... in his class.

Choose the best answer to each of the following questions.

Câu 241496: Nam is extremely lazy. He studies ................... in his class.

A. the least      

B. less than 

C.  more than 

D.  the most

Câu hỏi : 241496

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh nhất

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  IN + danh từ đếm được số ít để chỉ một nơi chốn (vd: city, building, country, …), một tổ chức hoặc nhóm người (class, team, family, …) là một dấu hiệu để sử dụng dạng so sánh nhất trong câu.

  Các đáp án sai:

  B, C: Ở đây dùng so sánh nhất, không dùng so sánh hơn (vì không có đối tượng thứ 2 cụ thể để so sánh)

  D: Cấu trúc không sai, nhưng không hợp lý về nghĩa với cả câu.

  Tạm dịch: Nam vô cùng lười. Cậu ấy học ít nhất trong lớp.

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com