`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

They would prefer ............... at home rather than ................ out with freinds.

Choose the best answer to each of the following questions.

Câu 241501: They would prefer ............... at home rather than ................ out with freinds.

A. stay – go 

B.  to stay – go  

C.  to stay – to go

D. stay – to go

Câu hỏi : 241501

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thể hiện sự ưa thích hơn với “would prefer”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta có cấu trúc: “would prefer + to V + sth +  rather than + V + sth”: thích làm cái gì hơn làm cái gì (Một số câu có thể không cần dùng động từ ở phía sau rather than)

  Tạm dịch: Họ thích ở nhà hơn là ra ngoài với bạn bè.

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com