Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 241815: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Không có phép vị tự tỉ số \(k \ne 1\) nào biến đổi đường tròn thành chính nó.

B. Không có phép vị tự tỉ số \(k \ne 1\) nào biến một đoạn thẳng thành chính nó.

C. Phép vị tự tâm O tỉ số \(k =  - 1\) biến một elip có tâm O thành chính nó.

D. Phép vị tự bất kì biến một đường thẳng đi qua tâm vị tự thành chính nó.

Câu hỏi : 241815

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa phép vị tự.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án A ta thấy phép vị tự tâm O tỉ số \(k =  - 1\) biến đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) thành chính nó \( \Rightarrow \) Đáp án A sai.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com