Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{{x^3} - 2{x^2}} \over {{x^3}}}\) ?

Câu 244031: Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{{x^3} - 2{x^2}} \over {{x^3}}}\) ?

A. \(\int\limits_{}^{} {f\left( x \right)dx}  = x - 2\ln \left| x \right| + C\)

B. \(\int\limits_{}^{} {f\left( x \right)dx}  = {{{1 \over 4}{x^4} - {2 \over 3}{x^3}} \over {{1 \over 4}{x^4}}} + C\)

C. \(\int\limits_{}^{} {f\left( x \right)dx}  = {{{1 \over 4}{x^4} - {2 \over 3}{x^3}} \over {{1 \over 4}{x^4}}}\)          

D. \(\int\limits_{}^{} {f\left( x \right)dx}  = x - 2\ln \left| x \right|\)

Câu hỏi : 244031

Phương pháp giải:

\(f\left( x \right) = {{{x^3} - 2{x^2}} \over {{x^3}}} = 1 - {2 \over x}\), sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{  & f\left( x \right) = {{{x^3} - 2{x^2}} \over {{x^3}}} = 1 - {2 \over x}  \cr   &  \Rightarrow \int\limits_{}^{} {f\left( x \right)dx}  = x - 2\ln \left| x \right| + C \cr} \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com