Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhận định sau

1. Lipit là hợp chất hữu cơ phức tạp.

2. Lipit được chia thành: chất béo, sáp, steroid, photpholipit

3. Hiđro hóa chất béo lỏng chuyển thành chất béo rắn

4. Lipit không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

5. Chất béo không no : thường là chất rắn, có nhiều trong dầu thực vật

Số nhận định đúng

Câu 258052: Cho các nhận định sau


1. Lipit là hợp chất hữu cơ phức tạp.


2. Lipit được chia thành: chất béo, sáp, steroid, photpholipit


3. Hiđro hóa chất béo lỏng chuyển thành chất béo rắn


4. Lipit không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


5. Chất béo không no : thường là chất rắn, có nhiều trong dầu thực vật


Số nhận định đúng

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu hỏi : 258052

Phương pháp giải:

* Lipit


- Lipit là hợp chất hữu cơ phức tạp


+ Chất béo


+ Sáp


+ Steroid


+ Photpholipit


- Lipit không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


* Chất béo: 2 loại


- Chất béo no : thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật


- Chất béo không no : thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật


Chất béo không no + H2 \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) Chất béo no


            (lỏng)                                       (rắn)


            Dầu thực vật                =>        Bơ nhân tạo

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Lipit là hợp chất hữu cơ phức tạp => đúng

  2. Lipit được chia thành: chất béo, sáp, steroid, photpholipit => đúng

  3. Hiđro hóa chất béo lỏng chuyển thành chất béo rắn => đúng

  4. Lipit không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ => đúng

  5. Chất béo không no thường là chất rắn, có nhiều trong dầu thực vật => sai vì chất béo không no thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com