`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tam giác vuông đỉnh B, AB=a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 2a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

Câu 270450: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tam giác vuông đỉnh B, AB=a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 2a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. \(\frac{{2\sqrt 5 a}}{5}\)

B. \(\frac{{\sqrt 5 a}}{3}\)

C. \(\frac{{2\sqrt 2 a}}{3}\)

D. \(\frac{{\sqrt 5 a}}{5}\)

Câu hỏi : 270450

Phương pháp giải:

+ Để xác định khoảng cách từ một điểm \(M\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\) ta xác định hình chiếu \(H\) của \(M\) trên \(\left( P \right)\). Khi đó \(d\left( {M;\left( P \right)} \right) = MH.\)


Nên ta phải xác định hình chiếu \(H\) của \(A\) lên mặt phẳng \(\left( {SBC} \right)\).


Từ đó \(d\left( {A;\left( {SBC} \right)} \right) = AH.\)


+ Tính \(AH\) theo hệ thức lượng trong tam giác vuông.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong \(\left( {SAB} \right)\) kẻ \(AH \bot SB\) tại \(H.\)

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}BC \bot AB\,\\BC \bot SA\,\,\left( {do\,SA \bot \left( {ABCD} \right)} \right)\end{array} \right.\)  nên \(BC \bot \left( {SAB} \right)\) \( \Rightarrow BC \bot AH\)

  Lại có \(\left\{ \begin{array}{l}AH \bot BC\,\left( {cmt} \right)\\AH \bot SB\end{array} \right. \Rightarrow AH \bot \left( {SBC} \right)\) tại \(H\)

  Do đó \(d\left( {A;\left( {SBC} \right)} \right) = AH.\)

  Xét tam giác \(SAB\) vuông tại \(A\,\left( {do\,SA \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow SA \bot AB} \right)\), theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có

  \(\frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{1}{{A{B^2}}} + \frac{1}{{S{A^2}}} = \frac{1}{{{a^2}}} + \frac{1}{{{{\left( {2a} \right)}^2}}}\) \( \Rightarrow A{H^2} = \frac{{4{a^2}}}{5} \Rightarrow AH = \frac{{2\sqrt 5 a}}{5}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com