Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng:

Câu 272351: Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng:

A. \(\frac{2}{91}\)                                              

B. \(\frac{12}{91}\)                                            

C. \(\frac{1}{12}\)                                            

D.

  \(\frac{24}{91}\)


Câu hỏi : 272351

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính xác suất: \(P\left( A \right)=\frac{{{n}_{A}}}{{{n}_{\Omega }}}.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số khả năng xảy ra khi lấy 3 quả cầu trong 15 quả cầu là: \({{n}_{\Omega }}=C_{15}^{3}.\)

  Gọi biến cố: A: “Lấy được 3 quả cầu màu xanh.”

  Khi đó: \({{n}_{A}}=C_{5}^{3}\) \(\Rightarrow P\left( A \right)=\frac{{{n}_{A}}}{{{n}_{\Omega }}}=\frac{C_{5}^{3}}{C_{15}^{3}}=\frac{2}{91}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com