Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Thực hiện phép tính:

\(a)\ \frac{2}{5}+\frac{3}{4}-\frac{1}{10}\)

\(b)\ \frac{3}{7}.19\frac{1}{3}-\frac{3}{7}.12\frac{1}{3}+{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}\)           

\(c)\ \sqrt{25}-3.\sqrt{\frac{1}{4}}+\left| -\frac{3}{2} \right|\)     

Câu 276552:  Thực hiện phép tính:


\(a)\ \frac{2}{5}+\frac{3}{4}-\frac{1}{10}\)


\(b)\ \frac{3}{7}.19\frac{1}{3}-\frac{3}{7}.12\frac{1}{3}+{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}\)           


\(c)\ \sqrt{25}-3.\sqrt{\frac{1}{4}}+\left| -\frac{3}{2} \right|\)     

A. a) \(\frac{21}{20}\)

b) \(\frac{3}{4}\)

c) \(5\)

B. a) \(\frac{21}{20}\)

b) \(\frac{13}{4}\)

c) \(5\)

C. a) \(\frac{21}{20}\)

b) \(\frac{13}{2}\)

c) \(6\)

D. a) \(\frac{1}{20}\)

b) \(\frac{3}{4}\)

c) \(5\)

Câu hỏi : 276552

Phương pháp giải:

a) Quy đồng mẫu số các phân số, thực hiện phép tính theo đúng quy tắc tính toán.


b) Áp dụng tính chất kết hợp, thực hiện phép tính theo đúng quy tắc tính toán.


c) Sử dụng công thức: \(\sqrt{{{A}^{2}}}=\left| A \right|=\left\{ \begin{align}  & A\ khi\ A\ge 0 \\  & -A\ khi\ A<0 \\ \end{align} \right.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(a)\frac{2}{5}+\frac{3}{4}-\frac{1}{10}=\frac{2.4}{5.4}+\frac{3.5}{4.5}-\frac{1.2}{10.2}=\frac{8}{20}+\frac{15}{20}-\frac{2}{20}=\frac{8+15-2}{20}=\frac{21}{20}\)

  \(\begin{align}  & b)\ \frac{3}{7}.19\frac{1}{3}-\frac{3}{7}.12\frac{1}{3}+{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}=\frac{3}{7}.\left( 19\frac{1}{3}-12\frac{1}{3} \right)+\frac{1}{4}=\frac{3}{7}.\left( \frac{58}{3}-\frac{37}{3} \right)+\frac{1}{4} \\  & =\frac{3}{7}.\left( \frac{58-37}{3} \right)+\frac{1}{4}=\frac{3}{7}.\frac{21}{3}+\frac{1}{4}=3+\frac{1}{4}=\frac{3.4+1}{4}=\frac{13}{4} \\ \end{align}\)

  \(c)\ \sqrt{25}-3\sqrt{\frac{1}{4}}+\left| -\frac{3}{2} \right|=\sqrt{{{5}^{2}}}-3\sqrt{{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}}+\frac{3}{2}=5-3.\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=5\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com