Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 277191:

A. approached                         

B. sacrificed                

C. unwrapped                         

D. obliged

Câu hỏi : 277191

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Đuôi ed được đọc là /id/. Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

  Đuôi ed được đọc là /t/. Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /tʃ/. ...

  Đuôi ed được đọc là /d/ Trong các trường hợp còn lại.

  Phần gạch chân câu D được phát âm là /d/ còn lại là /t/

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com