Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Khác với axit axetic, aminoaxit có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng.

(2) Giống với axit axetic, aminoaxit có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước.

(3) Axit axetic và axit glutamic có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

(4) Ở điều kiện thường, H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

(5) Cho dãy các chất: axit glutamic, glyxin, lysin, anilin, trimetylamin và phenol. Chỉ có 3 chất trong dãy có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.

(6) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(7) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch phenylamoni clorua thấy hiện tượng phân lớp chất lỏng.

Số phát biểu đúng

Câu 278602: Cho các phát biểu sau:


(1) Khác với axit axetic, aminoaxit có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng.


(2) Giống với axit axetic, aminoaxit có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước.


(3) Axit axetic và axit glutamic có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.


(4) Ở điều kiện thường, H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.


(5) Cho dãy các chất: axit glutamic, glyxin, lysin, anilin, trimetylamin và phenol. Chỉ có 3 chất trong dãy có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.


(6) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.


(7) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch phenylamoni clorua thấy hiện tượng phân lớp chất lỏng.


Số phát biểu đúng

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu hỏi : 278602
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 7 phát biểu đúng là: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

  (1) đúng. CH3COOH không phản ứng được với HCl. Aminoaxit có thể phản ứng với HCl (phản ứng của nhóm –NH2) và tham gia phản ứng trùng ngưng.

  (2) đúng. CH3COOH và aminoaxit đều tác dụng được với dung dịch bazơ tạo muối và nước (tính chất của nhóm –COOH).

  (3) đúng. CH3COOH và HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutamic) đều làm quỳ tím hóa đỏ.

  (4) đúng. Ở điều kiện thường các aminoaxit ở trạng thái rắn, dễ tan trong nước.

  (5) đúng. Có 3 chất trong dãy làm đổi màu quỳ tím: axit glutamic làm quỳ chuyển đỏ; lysin và trimetylamin làm quỳ hóa xanh.

  Chú ý: anilin có tính bazơ nhưng rất yếu, phenol có tính axit rất yếu nên anilin và phenol đều không làm quỳ tím chuyển màu.

  (6) đúng. Vì nhóm –COOH có tính axit, nhóm –NH2 có tính bazơ nên ở trạng thái kết tinh, aminoaxit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.

  (7) đúng. C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com