Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm công bội \(q\) của một cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = \frac{1}{2}\) và \({u_6} = 16\).

Câu 279042: Tìm công bội \(q\) của một cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = \frac{1}{2}\) và \({u_6} = 16\).

A.  \(q = 2\).                                

B. \(q = \frac{1}{2}\).                             

C. \(q =  - 2\).                              

D.  \(q =  - \frac{1}{2}\).

Câu hỏi : 279042

Phương pháp giải:

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó và một số q không đổi, nghĩa là: 


\(({u_n})\): cấp số nhân \( \Leftrightarrow \forall n \ge 2,\,\,{u_n} = {u_{n - 1}}.q\,\,\,\)(q được gọi là công bội của cấp số nhân) \( \Leftrightarrow \forall n \ge 2,\,\,{u_n} = {q^{n - 1}}{u_1}\,\,\,\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({u_1} = \frac{1}{2}\),  \({u_6} = {u_1}.{q^5} = 16 \Rightarrow \frac{1}{2}{q^5} = 16 \Leftrightarrow {q^5} = 32 \Leftrightarrow q = 2\).

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com