Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\)có đáy là hình bình hành. Các điểm \(I,\,J\)lần lượt là trọng tâm tam giác \(SAB,\,SAD\). \(M\) là trung điểm \(CD\). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

Câu 279043: Cho hình chóp \(S.ABCD\)có đáy là hình bình hành. Các điểm \(I,\,J\)lần lượt là trọng tâm tam giác \(SAB,\,SAD\). \(M\) là trung điểm \(CD\). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A.  \(IJ//\left( {SCD} \right)\).                

B. \(IJ//\left( {SBD} \right)\).                 

C.  \(IJ//\left( {SBC} \right)\).                

D.  \(IJ//\left( {SBM} \right)\).

Câu hỏi : 279043

Phương pháp giải:

Chỉ ra một đường trong mặt phẳng mà \(IJ\) song song với đường thẳng đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD. Khi đó, do \(I,\,J\)lần lượt là trọng tâm tam giác \(SAB,\,SAD\) nên \(\frac{{SJ}}{{SF}} = \frac{{SI}}{{SE}} = \frac{2}{3} \Rightarrow IJ//EF\)

  Mà \(EF//BD\) (vì \(EF\)là đường trung bình của \(\Delta ABD\))\( \Rightarrow IJ//BD \Rightarrow IJ//\left( {SBD} \right)\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com