Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình sau: \({\sin ^2}x - 3\sin x + 2 = 0\).

Câu 279044: Giải phương trình sau: \({\sin ^2}x - 3\sin x + 2 = 0\).

A. \(x=\frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in Z\)

B. \(x=\frac{\pi }{3}+k2\pi ,k\in Z\)

C. \(x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z\)

D. \(x=\frac{\pi }{6}+k2\pi ,k\in Z\)

Câu hỏi : 279044

Phương pháp giải:

Đặt ẩn phụ \(\sin x = t,\,\,t \in \left[ { - 1;1} \right]\). Giải phương trình tìm t, từ đó tìm x.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(\sin x = t,\,\,t \in \left[ { - 1;1} \right]\). Phương trình đã cho trở thành \({t^2} - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 1\\t = 2\,(Loai)\end{array} \right. \Leftrightarrow t = 1\)

  \( \Rightarrow \sin \,x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,\,k \in Z\).  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com