Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He was driving very fast because he didn’t know the road was icy.  

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 291882: He was driving very fast because he didn’t know the road was icy.  

A. If he knew the road was icy, he wouldn’t drive so fast.

B. He hadn’t been driving very fast if he would have known the road was icy.

C. If he had known the road was icy, he wouldn’t have been driving so fast.

D. He wasn’t driving very fast if he would know the road was icy.

Câu hỏi : 291882

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc trái ngược với ngữ cảnh trong quá khứ.

  Cấu trúc: If S + had + Ved/ V3, S + would/ could have + Ved/ V3

  Tạm dịch: Anh ấy đã lái xe rất nhanh bởi vì anh ấy không biết đường đã đóng băng. (Hành động lái xe là trong quá khứ)

  A. Câu điều kiện loại 2 => sai

  B. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 3

  C. Nếu anh ấy biết con đường đã đóng băng, anh ấy hẳn đã không lái xe quá nhanh. => đúng

  D. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 2

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com