Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lấy hai thanh kim loại M hóa trị 2 có khối lượng bằng nhau. Thanh thứ nhất nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ hai nhúng vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian khối lượng thanh thứ nhất giảm 0,2% và khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4% so với khối lượng của thanh kim loại ban đầu. Số mol của Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 trong hai dung dịch đều giảm như nhau. Kim loại M là

Câu 294083: Lấy hai thanh kim loại M hóa trị 2 có khối lượng bằng nhau. Thanh thứ nhất nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ hai nhúng vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian khối lượng thanh thứ nhất giảm 0,2% và khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4% so với khối lượng của thanh kim loại ban đầu. Số mol của Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 trong hai dung dịch đều giảm như nhau. Kim loại M là

A. Fe

B. Mg

C. Sn

D. Zn

Câu hỏi : 294083

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử ban đầu khối lượng thanh kim loại là m gam và số mol phản ứng của Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 là 1 mol.

  * Tác dụng với Cu(NO3)2:

     M   +   Cu(NO3)2 → M(NO3)2 + Cu

  1 mol       1 mol                             1 mol => m KL giảm = M – 64 (gam) = 0,2%.m (1)

  * Tác dụng với Pb(NO3)2:

     M   +   Pb(NO3)2 → M(NO3)2 + Pb

  1 mol       1 mol                           1 mol => m KL tăng = 207 - M (gam) = 28,4%.m (2)

  Lập tỉ lệ (1) và (2) ta được:

   \(\frac{{M - 64}}{{207 - M}} = \frac{{0,2\% }}{{28,4\% }} \to M = 65\,\,(Zn)\)

  Vậy kim loại M là Zn.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com