Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: 

Câu 296068: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: 

A. Fe, Al, Cr        

B. Cu, Fe, Al       

C. Fe, Mg, Al

D. Cu, Pb, Ag

Câu hỏi : 296068

Phương pháp giải:

Các kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là các kim loại đứng trước H.


Các kim loại bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội là Al, Fe và Cr.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là các kim loại đứng trước H.

  Các kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội mà bị thụ động hóa trong axit này là Al, Fe và Cr.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com