Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Mg, Fe trong dung dịch H2SO­4 loãng dư được dung dịch X và 8,96 lít khí (đktc). Cô  cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 296070: Hòa tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Mg, Fe trong dung dịch H2SO­4 loãng dư được dung dịch X và 8,96 lít khí (đktc). Cô  cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 59,1 

B. 35,1     

C. 49,5     

D. 30,3

Câu hỏi : 296070

Phương pháp giải:

Ta có: nH2 = 0,4 mol


Viết phương trình tổng quát:


Kim loại + H2SO4 → Muối + H2


Ta có: nH2 = 0,4 mol


Theo bảo toàn nguyên tố H ta có: nH2SO4  = nH2


Theo bảo toàn khối lượng: mkim loại + mH2SO4 = mmuối + mH2 → mmuối

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nH2 = 0,4 mol

  Viết phương trình tổng quát:

  Kim loại + H2SO4 → Muối + H2

                    0,4 ←                0,4 mol

  Ta có: nH2 = 0,4 mol

  Theo bảo toàn nguyên tố H ta có: nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol

  Theo bảo toàn khối lượng: mkim loại + mH2SO4 = mmuối + mH2 → mmuối = 11,1 + 0,4.98 - 0,4.2 = 49,5 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com