Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người ta lập số tự nhiên có 9 chữ số sao cho trong số được lập từ trái qua phải các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 sắp xếp theo thứ tự tăng dần (không nhất thiết 1, 2, 3, 4, 5 phải đứng cạnh nhau), nhưng các số chữ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì không phải vậy. Hỏi có bao nhiêu số tạo thành ?

Câu 296702: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người ta lập số tự nhiên có 9 chữ số sao cho trong số được lập từ trái qua phải các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 sắp xếp theo thứ tự tăng dần (không nhất thiết 1, 2, 3, 4, 5 phải đứng cạnh nhau), nhưng các số chữ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì không phải vậy. Hỏi có bao nhiêu số tạo thành ?

A. 3024

B. 15120

C. 2520

D. 12096

Câu hỏi : 296702

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp vách ngăn.

 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước 1: Xếp các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 theo thứ tự tăng dần có 1 cách xếp, khi đó sẽ tạo ra 6 vách ngăn (_1_2_3_4_5_).

  Bước 2: Chọn vị trí cho số 6.

  Do 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì không phải vậy, tức là số 6 không được phép đứng sau số 5. Vậy có 5 cách chọn vị trí cho số 6. Sau khi xếp số 6 tạo thành 7 vách ngăn.

  Bước 3: Chọn vị trí cho 1 trong 3 số còn lại. Có 7 cách chọn. Sau khi xếp vị trí cho số đó, tạo ra 8 vách ngăn.

  Bước 4: Chọn vị trí cho 1 trong 2 số còn lại. Có 8 cách chọn. Sau khi xếp vị trí cho số đó, tạo ra 9 vách ngăn.

  Bước 5: Chọn vị trí cho chữ số cuối cùng, có 9 cách chọn.

  Vậy có tất cả \(5.7.8.9 = 2520\) số.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com