`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

Câu 305676:

A. supply       

B. useless               

C. must                 

D. industry

Câu hỏi : 305676

Phương pháp giải:

Phát âm "-u"

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  supply /səˈplaɪ/

  useless /ˈjuːsləs/

  must /məst/

  industry /ˈɪndəstri/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /ə/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com