Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nhóm sinh viên khi làm thí nghiệm nhằm xác định quy luật di truyền của tính trạng hình dạng hạt ở đậu Hà Lan đã thu được kết quả như sau : P thuần chủng hạt trơn × hạt nhăn được F1, cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có ti lệ phân li kiểu hình : 315 hạt trơn : 85 hạt nhăn. Nhóm sinh viên này dùng phương pháp χđể xem xét kết quả thí nghiệm có tuân theo quy luật phân li hay không ?

Biết công thức tính giá trị \({\chi ^2} = \frac{{\sum {{{\left( {O - E} \right)}^2}} }}{E}\)

Trong đó : O là số liệu quan sát, E là số liệu lí thuyết.

Giá trị χ2 được mong đợi là

Câu 306248: Một nhóm sinh viên khi làm thí nghiệm nhằm xác định quy luật di truyền của tính trạng hình dạng hạt ở đậu Hà Lan đã thu được kết quả như sau : P thuần chủng hạt trơn × hạt nhăn được F1, cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có ti lệ phân li kiểu hình : 315 hạt trơn : 85 hạt nhăn. Nhóm sinh viên này dùng phương pháp χđể xem xét kết quả thí nghiệm có tuân theo quy luật phân li hay không ?


Biết công thức tính giá trị \({\chi ^2} = \frac{{\sum {{{\left( {O - E} \right)}^2}} }}{E}\)


Trong đó : O là số liệu quan sát, E là số liệu lí thuyết.


Giá trị χ2 được mong đợi là

A. 6.71

B. 3,36

C. 3,0

D. 1,12

Câu hỏi : 306248
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu tuân theo QLPL thì tỷ lệ hạt trơn: hạt nhăn phải là 3:1 hay 300 hạt trơn:100 hạt nhăn

  Giá trị χ2 được mong đợi là\({\chi ^2} = \frac{{\sum {{{\left( {O - E} \right)}^2}} }}{E} = \frac{{{{\left( {315 - 300} \right)}^2}}}{{300}} + \frac{{{{\left( {85 - 100} \right)}^2}}}{{100}} = 3\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com