Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng \(\left( d \right):\dfrac{x}{3} = \dfrac{{y + 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 4}}{1}\). Một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) có tọa độ là:

Câu 311302: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng \(\left( d \right):\dfrac{x}{3} = \dfrac{{y + 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 4}}{1}\). Một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) có tọa độ là:

A.   \(\left( {0; - 2; - 4} \right)\).  

B. \(\left( {3; - 1;0} \right)\).       

C. \(\left( {0;2;4} \right)\).          

D. \(\left( {3; - 1;1} \right)\).

Câu hỏi : 311302

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(\left( d \right):\,\,\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\)  nhận \(\overrightarrow u  = \left( {a;b;c} \right)\) là 1 VTCP.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường thẳng \(\left( d \right):\dfrac{x}{3} = \dfrac{{y + 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 4}}{1}\) có vectơ chỉ phương là \(\left( {3; - 1;1} \right)\).

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com