Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 316467: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)

B. Hàm số đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right).\)

C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng\(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {3; + \infty } \right).\)

D. Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

Câu hỏi : 316467

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, nhận xét tính chất và xét dấu của hàm \(y = f'\left( x \right)\) từ đó suy ra tính đơn điệu của hàm số \(y = f\left( x \right).\)

 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: \(f'\left( x \right) \ge 0\) với \(\forall \;x \in \left( { - \infty ; - 1} \right] \cup \left[ {3; + \infty } \right)\).

  \( \Rightarrow \) Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {3; + \infty } \right).\) 

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com