Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):(x+2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9\) và điểm M thay đổi trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng OM là

Câu 318962: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):(x+2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9\) và điểm M thay đổi trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng OM là

A. \(12\)

B. \(3\)

C. \(9\)

D. \(6\)

Câu hỏi : 318962

Phương pháp giải:

\(O{M_{\max }} = OI + R\) với \(I;R\) lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm \(I\left( { - 2;1;2} \right)\), bán kính \(R = 3\).

  Với \(M \in \left( S \right)\) ta có \(O{M_{\max }} = OI + R = \sqrt {{{\left( { - 2} \right)}^2} + {1^2} + {2^2}}  + 3 = 6\).

  Chọn D.

  Chú ý:

  Nhiều HS chọn cách đi tìm tọa độ điểm \(M\). Cách làm đó vẫn đúng nhưng mất khá nhiều thời gian.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com