`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình khi \(m =  - 1\) .

Cho phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} - \left( {2m + 3} \right)x + m + 4 = 0\,\,\,\left( 1 \right)\), với m là tham số.

Câu 321840: Giải phương trình khi \(m =  - 1\) .

A. \(x = 0\)

B. \(x = 1\)

C. \(x = 2\)

D. \(x = 3\)

Câu hỏi : 321840

Phương pháp giải:

Thay \(m =  - 1\) vào phương trình rồi giải nghiệm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với \(m =  - 1\) phương trình thành: \( - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\)

  Vậy với \(m =  - 1\) phương trình có nghiệm \(x = 3.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com