Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt cách nhau 12 cm trong không khí. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu.

Câu 327777: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt cách nhau 12 cm trong không khí. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu.

A. \({8.10^{ - 6}}C;\,\,2\)

B. \({4.10^{ - 6}}C;\,\,2,25\)

C. \({6.10^{ - 6}}C;\,\,2,5\)

D. \({2.10^{ - 6}}C;\,\,3\)

Câu hỏi : 327777

Phương pháp giải:

Công thức tính lực tương tác: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

 • Đáp án : B
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đặt trong không khí: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow \left| {{q_1}} \right| = \left| {{q_2}} \right| = \sqrt {\frac{{F{r^2}}}{k}}  = \sqrt {\frac{{10.{{\left( {0,12} \right)}^2}}}{{{{9.10}^9}}}}  = {4.10^{ - 6}}C\)

  Khi đặt trong dầu: \({F_\varepsilon } = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow \varepsilon  = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{F{r^2}}} = \frac{{{{9.10}^9}.{{\left( {{{4.10}^{ - 6}}} \right)}^2}}}{{10.{{\left( {0,08} \right)}^2}}} = 2,25\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com