Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = 4cm, CB = 2cm?

Câu 327778: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = 4cm, CB = 2cm?

A. 0,1N

B. 0,24N

C. 0,18N

D. 0,5N

Câu hỏi : 327778

Phương pháp giải:

Phương pháp: Công thức tính lực tương tác: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Điện tích q3 sẽ chịu hai lực tác dụng của q1 và q2 là: \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \)

  Lực tổng hợp tác dụng lên q3 là: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

  CA = 4cm, CB = 2cm

  Vì AC + CB = AB nên C nằm trong đoạn AB.

  q1, q3 cùng dấu nên \(\overrightarrow {{F_1}} \) là lực đẩy

  q2, q3 trái dấu nên \(\overrightarrow {{F_2}} \) là lực hút.

   

  Trên hình vẽ, ta thấy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng chiều → \(\overrightarrow F \) cùng chiều \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \) (hướng từ C đến B)

  Độ lớn: \(F = {F_1} + {F_2} = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{A{C^2}}} + \frac{{k.\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{B{C^2}}} = 0,18N\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com