Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 337033:

A. master

B. ask

C. aspect

D. castle

Câu hỏi : 337033

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. master /ˈmɑːstə(r)/                                     

  B. ask /ɑːsk/                            

  C. aspect /ˈæspekt/                                         

  D. castle /ˈkɑːsl/

  Phương án C có [a] được phát âm là /æ/, các phương án còn lại [a] được phát âm là /ɑː/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com