Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba mua cho Hà một cuốn sổ tay dày 280 trang. Để tiện theo dõi, Hà đã đánh số trang từ 1 đến 280. Hỏi Hà đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh số hết cuốn sổ tay?

Câu 341021: Ba mua cho Hà một cuốn sổ tay dày 280 trang. Để tiện theo dõi, Hà đã đánh số trang từ 1 đến 280. Hỏi Hà đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh số hết cuốn sổ tay?

A. \(730\)

B. \(731\)

C. \(732\)

D. \(733\)

Câu hỏi : 341021

Phương pháp giải:

+) Tính số chữ số Hà cần viết khi các trang sách có 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số.


+) Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) mà hai số kế tiếp cách nhau \(d\) đơn vị có \(\left| {b - a} \right|:d + 1\) phần tử.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ trang \(1\)  đến trang \(9\)  Hà cần viết \(9\)  chữ số.

  Từ trang \(10\)  đến trang \(99\)  có \(90\)  trang, Hà cần viết: \(90.2 = 180\) chữ số.

  Từ trang \(100\) đến trang \(280\) có \(\left( {280 - 100} \right) + 1 = 181\) trang.

  Khi đó Hà cần viết: \(181.3 = 543\) chữ số.

  Vậy bạn Hà cần viết: \(9 + 180 + 543 = 732\) chữ số.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com