Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các điểm \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D,\,\,E,\,\,F\). Khẳng định nào đúng nhất?

Câu 347936: Cho các điểm \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D,\,\,E,\,\,F\). Khẳng định nào đúng nhất?

A. \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow 0 \)

B. \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF} \)

C. \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {CD} \)

D. \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD} \)

Câu hỏi : 347936

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc cộng để tách và nhóm cho phù hợp.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}VT = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \left( {\overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {ED} } \right) + \left( {\overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {FE} } \right) + \left( {\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DF} } \right)\\ = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {ED}  + \overrightarrow {FE}  + \overrightarrow {DF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {EE} \\ = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD} .\end{array}\)

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com