Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai hình bình hành \(ABCD\) và \(AB'C'D'\) có chung đỉnh A. Khẳng định nào đúng

Câu 347938: Cho hai hình bình hành \(ABCD\) và \(AB'C'D'\) có chung đỉnh A. Khẳng định nào đúng

A. \(\overrightarrow {B'B}  + \overrightarrow {CC'}  + \overrightarrow {D'D}  = \overrightarrow {AC} \)       

B. \(\overrightarrow {B'B}  + \overrightarrow {CC'}  + \overrightarrow {D'D}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {B'B}  + \overrightarrow {CC'}  + \overrightarrow {D'D}  = \overrightarrow {BC} \)

D. \(\overrightarrow {B'B}  + \overrightarrow {CC'}  + \overrightarrow {D'D}  = \overrightarrow {BD} \)

Câu hỏi : 347938

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc trừ và quy tắc hình bình hành để tách và nhóm cho phù hợp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo quy tắc trừ và quy tắc hình bình hành ta có:

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow {B'B}  + \overrightarrow {CC'}  + \overrightarrow {D'D}  = \left( {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AB'} } \right) + \left( {\overrightarrow {AC'}  - \overrightarrow {AC} } \right) + \left( {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AD'} } \right)\\ = \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right) - \overrightarrow {AC}  - \left( {\overrightarrow {AB'}  + \overrightarrow {AD} '} \right) + \overrightarrow {AC'}  = \overrightarrow 0 \end{array}\)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com