Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Học sinh chạy thi cùng xuất phát từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt v1 = 4,8m/s và v2 = 4m/s; Tính thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy

Câu 348351:

Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Học sinh chạy thi cùng xuất phát từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt v1 = 4,8m/s và v2 = 4m/s; Tính thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy

A. t = 8 phút 30s

B. t = 7 phút 20s

C. t = 7 phút 30s

D. t = 8 phút 20s

Câu hỏi : 348351

Phương pháp giải:

Công thức tính thời gian: \(t=\frac{S}{v}\)

 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất vượt xa em thứ hai một đoạn đường là: \({{S}_{1}}~{{S}_{2}}~=0,8m\)

  Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng 1 vòng sân.

  Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy: \(t=\frac{400}{0,8}=500\text{s}=8phut20s\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com