Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y=\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}-\dfrac{1}{2}\left( {{m}^{2}}+1 \right){{x}^{2}}+\left( 3m-2 \right)x+m\) đạt cực đại tại \(x=1\) khi:

Câu 351288: Hàm số \(y=\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}-\dfrac{1}{2}\left( {{m}^{2}}+1 \right){{x}^{2}}+\left( 3m-2 \right)x+m\) đạt cực đại tại \(x=1\) khi:

A. \(m=3\)

B. \(m=2\)

C. \(m=-2\)

D. \(m=-3\)

Câu hỏi : 351288
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com