Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 -1929), thực dân Pháp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm

 

Câu 351694: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 -1929), thực dân Pháp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm


 

A. xoá bỏ phương thức sản xuất phong kiến.

B.  đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế chính quốc.

C. tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế.

D.  làm cho kinh tế thuộc địa phát triển cân đối.

Câu hỏi : 351694

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 77, suy luận.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kinh tế tư bản Pháp phát triển đã làm cho nhu cầu về nguyên liệu chiến lược phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế Pháp tăng cao, trong đó có cao su => Thực dân Pháp chủ trương đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất, chủ yếu là cho đồn điền cao su nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế chính quốc.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com