`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương thỏa mãn \(a \ne 1,\,a \ne \sqrt b \) và \({\log _a}b = \sqrt 3 \). Tính \(P = {\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\sqrt {\dfrac{b}{a}} \).

Câu 354984: Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương thỏa mãn \(a \ne 1,\,a \ne \sqrt b \) và \({\log _a}b = \sqrt 3 \). Tính \(P = {\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\sqrt {\dfrac{b}{a}} \).

A. \(P =  - 5 + 3\sqrt 3 \)

B. \(P =  - 1 + \sqrt 3 \)

C. \(P =  - 1 - \sqrt 3 \)

D. \(P =  - 5 - 3\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 354984
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO