`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giả sử ta có hệ thức \({a^2} + 4{b^2} = 12ab\,\,\left( {a,b > 0} \right)\). Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 354985: Giả sử ta có hệ thức \({a^2} + 4{b^2} = 12ab\,\,\left( {a,b > 0} \right)\). Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. \({\log _3}\left( {a + 2b} \right) - 2{\log _3}2 = \dfrac{1}{2}\left( {{{\log }_3}a + {{\log }_3}b} \right)\)

B. \(2{\log _3}\left( {a + 2b} \right) - {\log _3}2 = \dfrac{1}{2}\left( {{{\log }_3}a + {{\log }_3}b} \right)\)

C. \({\log _3}\left( {a - 2b} \right) - 2{\log _3}2 = \dfrac{1}{2}\left( {{{\log }_3}a + {{\log }_3}b} \right)\)

D. \({\log _3}\left( {a + 2b} \right) - 2{\log _3}2 = \dfrac{1}{4}\left( {{{\log }_3}a + {{\log }_3}b} \right)\)

Câu hỏi : 354985
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO