Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) có diện tích bằng \(16\). Gọi \(A',\,\,B',\,\,C'\) lần lượt là ảnh của \(A,\,\,B,\,\,C\) qua phéo quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\). Khi đó diện tích tam giác \(A'B'C'\) là:

Câu 359720: Cho tam giác \(ABC\) có diện tích bằng \(16\). Gọi \(A',\,\,B',\,\,C'\) lần lượt là ảnh của \(A,\,\,B,\,\,C\) qua phéo quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\). Khi đó diện tích tam giác \(A'B'C'\) là:

A. \(2\)

B. \(8\)

C. \(4\)

D. \(16\)

Câu hỏi : 359720

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của phép quay.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép quay biến một tam giác thành tam giác bằng nó, nên ảnh của một tam giác qua một phép quay là tam giác có cùng diện tích. Do đo \({S_{\Delta A'B'C'}} = {S_{\Delta ABC}} = 16\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com