Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho điểm \(A\left( {2;0} \right)\). Phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha  = {90^0}\) biến điểm \(A\) thành điểm nào sau đây?

Câu 359719: Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho điểm \(A\left( {2;0} \right)\). Phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha  = {90^0}\) biến điểm \(A\) thành điểm nào sau đây?

A. \(\left( {\sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right)\)

B. \(\left( {0; - 2} \right)\)

C. \(\left( { - 2;0} \right)\)

D. \(\left( {0;2} \right)\)

Câu hỏi : 359719

Phương pháp giải:

Phép quay tâm \(\) góc quay \(\alpha  = {90^0}\) biến điểm \(M\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(M'\left( { - y;x} \right)\).

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({Q_{\left( {O;{{90}^0}} \right)}}\left[ {A\left( {2;0} \right)} \right] = A'\left( { 0;2} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com