Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), gọi \(B\left( {a;b} \right)\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 1} \right)\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\). Tính \(S = {a^2} + {b^2}\).

Câu 359730: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), gọi \(B\left( {a;b} \right)\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 1} \right)\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\). Tính \(S = {a^2} + {b^2}\).

A. \(S = 10\)

B. \(S = 8\)

C. \(S = 2\)

D. \(S = 4\)

Câu hỏi : 359730

Phương pháp giải:

Phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha  = {90^0}\) biến điểm \(M\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(M'\left( { - y;x} \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({Q_{\left( {O;{{90}^0}} \right)}}\left[ {A\left( {3; - 1} \right)} \right] = B\left( {1;3} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 1\\b = 3\end{array} \right. \Rightarrow S = {a^2} + {b^2} = {1^2} + {3^2} = 10\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com