Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm ảnh của đường tròn \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\)

Câu 359731: Tìm ảnh của đường tròn \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\)

A. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\)

B. \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\)

C. \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 9\)

D. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 9\)

Câu hỏi : 359731

Phương pháp giải:

+ Tìm ảnh của tâm đường tròn \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({90^0}\).


+ Viết phương trình đường tròn có tâm là điểm vừa tìm được và bán kính bằng bán kính đường tròn ban đầu.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\) có tâm \(I\left( { - 1;2} \right)\), bán kính \(R = 3\).

  Gọi \(I' = {Q_{\left( {O;{{90}^0}} \right)}} \Rightarrow I'\left( { - 2; - 1} \right)\).

  Gọi \(\left( {C'} \right) = {Q_{\left( {O;{{90}^0}} \right)}}\left( C \right) \Rightarrow \left( {C'} \right)\) là đường tròn có tâm \(I'\left( { - 2; - 1} \right)\) bán kính \(R = 3\).

  Vậy phương trình \(\left( {C'} \right):\,\,{\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com