Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \sqrt {x - 1}  + \sqrt {3 - x} \). Kết luận nào sau đây đúng:

Câu 361331: Cho hàm số \(y = \sqrt {x - 1}  + \sqrt {3 - x} \). Kết luận nào sau đây đúng:

A. Nghịch biến trong khoảng \(\left( 2;3 \right)\)            

B. Nghịch biến trong khoảng \(\left( {1;2} \right)\).

C. Là hàm đồng biến.      

D. Là hàm nghịch biến \(\left( {1;2} \right)\).

Câu hỏi : 361331
 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(\left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ge 0\\3 - x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 \le x \le 3.\)

  Ta có \(y' = \dfrac{1}{{2\sqrt {x - 1} }} - \dfrac{1}{{2\sqrt {3 - x} }} = 0 \Leftrightarrow x = 2.\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trong khoảng \(\left( 2;3 \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com