Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \dfrac{2}{{{x^2} + 1}}\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây

Câu 361332: Hàm số \(y = \dfrac{2}{{{x^2} + 1}}\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây

A. \(\left( 0;+\infty  \right)\)         

B. \(\left( { - 1;1} \right)\)

C. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

D. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

Câu hỏi : 361332
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = \dfrac{{ - 4x}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}} = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

  Ta có bảng biến thiên

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( 0;+\infty  \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com