Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx - 2m - 3}}{{x - m}}\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của \(m\) để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của \(S\).

Câu 361345: Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx - 2m - 3}}{{x - m}}\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của \(m\) để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của \(S\).

A. 5

B. 4

C. Vô số

D. 3

Câu hỏi : 361345
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để hàm số đồng biến \( \Rightarrow y' > 0\)

  \( \Leftrightarrow \dfrac{{ - {m^2} + 2m + 3}}{{{{\left( {x - m} \right)}^2}}} > 0 \Leftrightarrow  - {m^2} + 2m + 3 > 0 \Leftrightarrow  - 1 < m < 3 \Leftrightarrow m = \left\{ {0;1;2} \right\}.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com