Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx + 4m}}{{x + m}}\) với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu 361346: Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx + 4m}}{{x + m}}\) với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. \(5.\)

B. \(4.\)

C. Vô số

D.

\(3.\)

Câu hỏi : 361346
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để hàm số nghịch biến \( \Rightarrow \)\(y' < 0\)

  \( \Leftrightarrow \dfrac{{{m^2} - 4m}}{{{{\left( {x + m} \right)}^2}}} < 0 \Leftrightarrow {m^2} - 4m < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 4\)

  Vì m nguyên \( \Rightarrow m = \left\{ {1;2;3.} \right\}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com