Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của biểu thức \(P = c{\rm{os3}}{{\rm{0}}^o}{\rm{cos6}}{{\rm{0}}^o} - \sin {30^o}\sin {60^o}?\)

Câu 361665: Giá trị của biểu thức \(P = c{\rm{os3}}{{\rm{0}}^o}{\rm{cos6}}{{\rm{0}}^o} - \sin {30^o}\sin {60^o}?\)

A. \(P = \sqrt 3 \)                          

B. \(P = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)                               

C. \(P = 1\)                                  

D. \(P = 0\)

Câu hỏi : 361665

Phương pháp giải:

Nắm được bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt như \({30^o};{45^o};{60^o};{90^o};...\)


Cách 2: Với  \(\angle B + \angle C = {90^o} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sin \angle B = \cos \angle C\\\cos \angle B = \sin \angle C\end{array} \right..\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(P = \cos {30^o}.\cos {60^o} - \sin {30^o}.\sin {60^o} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}.\frac{1}{2} - \frac{1}{2}.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = 0\)

  Cách 2: \(P = \cos {30^o}.\cos {60^o} - \sin {30^o}.\sin {60^o} = \cos {30^o}.\cos {60^o} - \cos {60^o}.\cos {30^0} = 0.\)

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com