Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 2\) là:

Câu 362179: Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 2\) là:

A. \(-1\) và \(1\)

B. \(0\) và \(2\)

C. \(-3\) và \(3\)

D. \(-2\) và \(0\)

Câu hỏi : 362179
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {x^3} - 3x + 2 \Rightarrow y' = 3{x^2} - 3\)

  Tiếp tuyến song song với trục hoành \(Ox \Rightarrow y'\left( {{x_0}} \right) = 0\)

  \( \Leftrightarrow 3x_0^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_0} = 1\\{x_0} =  - 1\end{array} \right.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com