Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng \(y = m\) không cắt đồ thị hàm số\(y =  - 2{x^4} + 4{x^2} + 2\) là :

Câu 362390: Tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng \(y = m\) không cắt đồ thị hàm số\(y =  - 2{x^4} + 4{x^2} + 2\) là :

A. \(m < 0\).

B. \(m = 0;\,\,\,m = 4\)

C. \(0 < m < 4\).

D. \(m > 4\)

Câu hỏi : 362390
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - 2{x^4} + 4{x^2} + 2\,\,\left( C \right)\).

  Ta có \(y' =  - 8{x^3} + 8x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0 \Rightarrow y = 2\\x = 1 \Rightarrow y = 4\\x =  - 1 \Rightarrow y = 4\end{array} \right.\).

  Đồ thị hàm số:

  Vậy đường thẳng \(y = m\) không cắt \(\left( C \right) \Leftrightarrow m > 4\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com