Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\,\,\,\,\left( C \right)\). Giá trị của m để đường thẳng \(d:y = 2x + m\) cắt \(\,\left( C \right)\) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn \(AB = \sqrt 5 \)là:

Câu 362391: Cho hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\,\,\,\,\left( C \right)\). Giá trị của m để đường thẳng \(d:y = 2x + m\) cắt \(\,\left( C \right)\) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn \(AB = \sqrt 5 \)là:

A. \(m = 10;\,m =  - 2\)

B. \(m = 10\)

C. \(m =  - 2\)

D. \(m \in \left( { - 2;10} \right)\)

Câu hỏi : 362391
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm

  \(\dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}} = 2x + m\left( {2x + m} \right)\left( {x + 1} \right) = 2x - 2\).

  \( \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + mx + m - 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2{x^2} + mx + m + 2 = 0\).

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow \Delta  > 0 \Leftrightarrow {m^2} - 4.2\left( {m + 2} \right) > 0 \Leftrightarrow {m^2} - 8m - 16 > 0\,\,\left( * \right)\).

  Gọi \(A\left( {{x_1};2{x_1} + m} \right);\,\,B\left( {{x_2};\,\,2{x_2} + m} \right)\).

  \( \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = \left( {{x_2} - {x_1};\,\,2{x_2} - 2{x_1}} \right)\).

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow A = \sqrt {5{{\left( {{x_2} - {x_1}} \right)}^2}}  = \sqrt 5  \Leftrightarrow {\left( {{x_2} - {x_1}} \right)^2} = 1 \Leftrightarrow {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} - 4{x_1}{x_2} = 1\\ \Leftrightarrow {\left( { - \dfrac{m}{2}} \right)^2} - 4\dfrac{{m + 2}}{2} = 1 \Leftrightarrow \dfrac{{{m^2}}}{4} - 2m - 4 - 1 = 0 \Leftrightarrow \dfrac{{{m^2}}}{4} - 2m - 5 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}m =  - 2\\m = 10\end{array} \right.\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com