Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hàm số \(y = f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,\left( {a \ne 0} \right)\) có đồ thị như hình dưới đây. Phương trình \( - 5 = 2f\left( x \right) + 2{m^2}\) có bao nhiêu nghiệm?

Câu 362479: Một hàm số \(y = f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,\left( {a \ne 0} \right)\) có đồ thị như hình dưới đây. Phương trình \( - 5 = 2f\left( x \right) + 2{m^2}\) có bao nhiêu nghiệm?


A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Câu hỏi : 362479
 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \( - 5 = 2f\left( x \right) + 2{m^2} \Leftrightarrow f\left( x \right) = \dfrac{{ - 5 - 2{m^2}}}{2}\).

  Ta thấy \(f\left( x \right) = \dfrac{{ - 5 - 2{m^2}}}{2}\) có GTLN là \( - \dfrac{5}{2}\).

  Vậy đường thẳng \(y = \dfrac{{ - 5 - 2{m^2}}}{2}\) chỉ cắt đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại 1 điểm.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com