Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa  theo phương ngang với phương trình x = 10 cos 10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng.  Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng :

Câu 363698: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa  theo phương ngang với phương trình x = 10 cos 10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng.  Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng :

A. 0,1 J.

B. 0,5 J.

C. 0,05 J.

D. 1 J.

Câu hỏi : 363698

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}} \) và công thức tính cơ năng của con lắc lò xo: \({\rm{W}} = \frac{{k{A^2}}}{2}\).

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động: x = 10cos10πt \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 10\,\,cm = 0,1\,\,m\\\omega  = 10\pi \,\,rad/s\end{array} \right.\)

  Tần số góc của con lắc: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  \Rightarrow k = m{\omega ^2}\)

  Cơ năng của con lắc: \({\rm{W}} = \frac{{k{A^2}}}{2} = \frac{{m{\omega ^2}{A^2}}}{2} = \frac{{0,1.{{\left( {10\pi } \right)}^2}.0,{1^2}}}{2} = 0,5\,\,\left( J \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com