Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích của khối lăng trụ tam giác \(ABC.A'B'C'\)bằng \(60\,\,c{m^3}\). Khi đó thể tích của khối chóp \(CA'B'C'\) là:

Câu 363748: Thể tích của khối lăng trụ tam giác \(ABC.A'B'C'\)bằng \(60\,\,c{m^3}\). Khi đó thể tích của khối chóp \(CA'B'C'\) là:

A. \(40\,\,c{m^3}\)

B. \(20\,\,c{m^3}\)

C. \(15\,\,c{m^3}\)

D. \(30\,\,c{m^3}\)

Câu hỏi : 363748
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({V_{C.A'B'C'}} = \dfrac{1}{3}{V_{ABC.A'B'C'}} = \dfrac{1}{3}.60 = 20\,\,\left( {c{m^3}} \right)\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com